Des jeux de “marchand/clent”

Играње ”продавач/купувач” за да научиме да прашаме што сакаме, како да платиме, како да се заблагодариме.
Учениците од Прво одделение по математика учат како да манипулираат со парите, да направат збир или пак да го разложат со броеви до 19.

Капуерата во француската градинка на ЕФИС

Капуерата во француската градинка на ЕФИС. Зошто? Капуерата е одлична активност за #децата: таа учи на дисциплина и дружељубивост, ја стимулира чувствителноста, ја развива координацијата, придонесува да се развие љубовта кон музиката, ја поттикнува самостојноста и ја зголемува љубопитноста за друга култура. Капуерата им овозможува на децата поголеми од три години да ги пронајдат движењата од најраната возраст: лазат, одат…