Готвење во градинка

Готвење во градинка: оваа игровна активност го зајакнува усниот говор кај децата, нивната самостојност и самодоверба, но исто така придонесува во равивањето на нивното културно будење.