• (0)2 3083-321 ; 076 496 521
  • info@efis.mk
  • Str. Nikola Parapunov nu.19 Skopje 1000
  • News

    Des jeux de “marchand/clent”

    Играње ”продавач/купувач” за да научиме да прашаме што сакаме, како да платиме, како да се заблагодариме.
    Учениците од Прво одделение по математика учат како да манипулираат со парите, да направат збир или пак да го разложат со броеви до 19.