News

Des jeux de “marchand/clent”

Играње ”продавач/купувач” за да научиме да прашаме што сакаме, како да платиме, како да се заблагодариме.
Учениците од Прво одделение по математика учат како да манипулираат со парите, да направат збир или пак да го разложат со броеви до 19.