News

Сузана Краљевска – професорка по француски јазик и историја-географија во ЕФИС

Сузана е нашата професорка по француски јазик и историја-географија.

За нејзината работа со учениците во Француското интернационално училиште во Скопје вели: 

“Наставата во нашето училиште се одвива на интерактивен начин. Се трудиме децата да истражуваат, да анализираат и на крајот да го претстават тоа што го истражиле. Но, секако многу значајно за нас е тоа да биде тимска работа.”