News

Разложување на броеви

Децата од Голема група го откриваат принципот на разложување на броеви преку игра.