Педагошка екипа

Прва Мала и Мала Група

Наставник: Маја Ромева

Асистент: Јасна Милкиќ

Средна и Голема Група

Наставник: Калина Солева

Асистент: Поликсена Алојз-Почепов

Асистент: Медина Сулимани