Партнери на ЕФИС

Од самиот почеток, развојот на нашата институција е поддржан од многубројни институции. Денес главен партнер на ЕФИС е Mission laique française (https://www.mlfmonde.org), но исто така и:

– L’Agence pour l’Enseignement Français à l’Etranger (https://www.aefe.fr/)

– Ambassade de France à Skopje (https://mk.ambafrance.org/)

– L’Institut Français de Skopje (https://www.ifs.mk/)

– L’Associtaion SCOLAE MUNDI (https://scolaemundi.fr/)