Македонски јазик

Децата од Мала, Средна и Голема Група го изучуваат македонскиот јазик три часа неделно.

Активности: Македонскиот јазик во градинката се изучува преку различни активности: уметност, вежби за развој на моториката, музика, певливи стихотворби и приказни притоа почитувајќи на официјалната програма на Министерството за труд и социјални работи на Северна Македонија.