• (0)2 3083-321 ; 076 496 521
  • info@efis.mk
  • Str. Nikola Parapunov nu.19 Skopje 1000
  • Македонски јазик

    Децата од Мала, Средна и Голема Група го изучуваат македонскиот јазик три часа неделно.

    Активности: Македонскиот јазик во градинката се изучува преку различни активности: уметност, вежби за развој на моториката, музика, певливи стихотворби и приказни притоа почитувајќи на официјалната програма на Министерството за труд и социјални работи на Северна Македонија.