Македонски и албански јазик за учениците од Прво до Петто одделение

Учениците имаа настава по мајчин јазик (македонски или албански) 3 часа неделно.

Настава: Ја следиме официјалната програма на Министерството за образование и наука на Република Северна Македонија