News

ЕФИС – Училиште кое ја вреднува различноста и способноста на секој ученик

Нашето училиште ја зема во предвид различноста, но исто така и способноста на секој ученик.
Покрај на расудувањето и интелектуалната рефлексија се придава значење и на набљудувањето, истражувањето, смислата за уметност, моториката и спортот, но исто така и на креативноста.